Prava potrošača

  1. Zakonska odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru

Nesaobraznost je nemogućnost korišćenja stvari prema njenoj osnovnoj nameni.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Saobraznost robe ugovoru se ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe, onako kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.

U slučaju nesaobraznosti potrošač ima pravo na reklamaciju u roku od 2 godine od dana kupovine.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako stvara preterane troškove u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Sve troškove saobražavanja robe ugovoru snosi ingalanterija.rs kao prodavac.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da prodavcu naknadui svaku štetu koju mu je time prouzrokovao.

Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je potrošač istakao i ako utvrdi da je potrošač i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora.

Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Kod prodaje polovne robe, prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Saobraznost ne pokriva štetu nastalu usled korišćenja stvari suprotno njenoj nameni naznačenoj u deklaraciji.

  1. Pravo na reklamaciju robe

Kupljenu robu koja nije saobrazna ugovoru možete reklamirati:

– pisanim putem na adresu prodavca Maria Oklobdžija PR Zrenjanin, Sarajevska 52A, 23000 Zrenjanin,

– elektronskim putem na e-mail info@ingalanterija.rs

– putem telefona na broj 0677/67-67-11

Za podnošenje reklamacije Vam je dovoljan račun o kupovini. Vaša reklamacija će biti zavedena pod određenim reklamacionim brojem u knjizi primljenih reklamacija koju vodimo za našu internet prodaju.

Nakon prijema reklamacije blagovremeno ćemo Vas obavestiti pod kojim brojem je zavedena Vaša reklamacija.

U roku od 8 dana po prijemu zahteva za reklamaciju dobićete naš odgovor na reklamaciju pisanim ili elektronskim putem.

Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

U slučaju da bude prihvaćena, Vaša reklamacija će biti rešena u skladu sa odlukom i predlogom navedenim u odluci o reklamaciji u dogovorenom roku, koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Stoga će potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora prodavca na reklamaciju, kako bi prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku.

Neblagovremeno davanje saglasnosti kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u zakonskom roku.

Ako iz objektivnih razloga ne možemo da rešimo Vašu reklamaciju u dogovorenom roku, dobićete obaveštenje u kom će biti naveden rok u kom ćemo rešiti Vašu reklamaciju. Za ovaj produžetak je potrebna saglasnost kupca koji će je dati u najkraćem mogućem roku.

Ovakvo produžavanje roka je moguće samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na popravku, a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa popravke. Nakon isteka tog perioda prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod prelazi u svojinu prodavca.

Vaša nemogućnost da dostavite ambalažu robe koja je predmet reklamacije ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti reklamirane robe.

PREUZMITE OBRAZAC ZA REKLAMACIJU

  1. Pravo na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da se predomisli u roku od 14 dana od preuzimanja robe i da odustane od kupovine bez navođenja razloga.

Ovo pravo potrošač ostvaruje posebnom izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili na drugi nedvosmislen način.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Možete preuzeti naš obrazac o odustanku od ugovora i poslati ga na naš e-mail info@ingalanterija.rs nakon čega ćete dobiti potvrdu o prijemu obrasca elektronskim putem.

U slučaju da potrošač propusti rok od 14 dana od dana prijema robe, gubi pravo na odustanak od ugovora.

Obaveza prodavca u slučaju odustanka od ugovora je da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata primljenih od potrošača uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak.

Prodavac vrši povraćaj istim sredstvima plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Ingalanterija.rs nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koja je ponuđena od strane ingalanterija.rs.

Ingalanterija.rs može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je prodavac ponudio da sam preuzme robu.

Potrošač je dužan da bez odlaganja vrati robu prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac o odustanku od ugovora.

Smatraće se da je roba blagovremeno vraćena, ako je poslata pre isteka roka od 14 dana od dana slanja obrasca o odustanku od ugovora.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Potrošač takođe snosi troškove vraćanja robe u slučaju odustanka od ugovora, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Kada utvrdimo da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata odnosno prodata (kompletna i neoštećena roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal. Potrošač robu može da vrati samo ako uz robu ima i dokaz o kupovini – račun izdat od strane Maria Oklobdžija PR Zrenjanin i Online prodaja In Galanterija.

Potrošač zakonski može u slučaju poručivanja putem našeg sajta da vrati robu u roku od 14 dana (računaju se i neradni dani) od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom. U tom roku potrošač se upućuje na slanje kupljenog artikla na adresu Maria Oklobdžija PR Zrenjanin, Sarajevska 52A, 23000 Zrenjanin.

Potrošač će na ovu adresu poslati:

-artikal koji vraća i garantni list (ukoliko ga je dobio)

-dokaz o kupovini – račun izdat od strane Maria Oklobdžija PR Zrenjanin i Online prodaja In Galanterija.

-Obrazac o odustanku od ugovora koji možete da preuzmete ovde.

Po prijemu ovako poslate robe, služba reklamacija će utvrditi stanje i ispravnost artikla i ukoliko su ispoštovani napred navedeni kriterijumi, odobriti povraćaj novca kupcu u skladu sa zakonskim obavezama.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora:

-isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

– isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

-isporuka robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.

Obrazac za odustanak od ugovora ugovorenog na daljinu