Ingalanterija.rs se obavezuje da čuva privatnost svih svojih kupaca. U cilju pružanja kvalitetne usluge prikupljamo samo najneophodnije, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i radi pružanja što bolje usluge.

Kupci imaju izbor da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing liste koja se koristi u marketinške svrhe i to mogu uraditi u bilo kom trenutku preko emaila koji su dobili.

Svi podaci o korisnicima/kupcima su strogo čuvani i dostupni isključivo administratoru stranice kojem su ti podaci nužni radi obavljanja posla. Ingalanterija.rs i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ingalanterija.rs može ustupiti Vaše podatke (ime, prezime, adresu za dostavu robe, kontakt telefon primaoca) partnerskoj firmi koja u naše ime, a za vaš račun dostavlja robu na željenu adresu. Partnerska firma se takođe obavezuje na poštovanje načela privatnosti i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Nikada i ni na bilo koji način vaše privatne informacije neće biti zloupotrebljene.

Takođe prikupljamo, obrađujemo i analiziramo podatke o artiklima koje naši posetioci pretražuju i kupuju kao i stranicama koje posećuju. Takve podatke koristimo da bismo u najvećoj mogućoj meri našu ponudu i izgled naših stranica optimizovali, čime Vam omogućujemo jednostavniju i praktičniju kupovinu i korišćenje.