OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU

Potrošač ima pravo u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je robu primio.
Potrošač je na osnovu člana 35. Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.
Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak.
Troškove slanja robe snosi potrošač.